عاشق مغرور http://asheghemaghror.mihanblog.com 2019-08-19T02:16:24+01:00 text/html 2018-03-17T21:46:31+01:00 asheghemaghror.mihanblog.com . . درب ضد سرقت چیست؟ http://asheghemaghror.mihanblog.com/post/97 <!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>FA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:DontVertAlignCellWithSp/> <w:DontBreakConstrainedForcedTables/> <w:DontVertAlignInTxbx/> <w:Word11KerningPairs/> <w:CachedColBalance/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="&#45;-"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;} </style> <![endif]--> <p style="text-align:right" align="right"><span dir="RTL" style="font-family: &quot;LMU Medad&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA">&nbsp;</span></p> <p><strong><span dir="RTL" style="font-family:&quot;LMU Medad&quot;" lang="AR-SA">همانگونه که از اسم آن مشخص است به دربی گفته میشود که مانع از ورود سارقین شده و در مقابل هر گونه دستکاری، تخریب و اهرم نمودن باشد و ایمن و قابل اطمینان باشد که شایان ذکر است این اطمینان به منزله ی صد در صد نبوده ولی در مقایسه با درب های معمولی میتوان تفاوت بسیار زیادی را مشاهده نمود و به استحکام </span></strong><span dir="RTL"><a href="http://sepahandarb.com/"><em><span style="font-family: &quot;LMU Medad&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA">در ضد سرقت ترك</span></em><em><span style="font-family:&quot;LMU Medad&quot;" lang="FA"> </span></em></a></span><strong><span dir="RTL" style="font-family:&quot;LMU Medad&quot;" lang="AR-SA">پی برد. که بر خلاف درهای معمولی این گونه </span></strong><span dir="RTL" lang="AR-SA">درب ها</span><span dir="LTR"></span><strong><span style="mso-bidi-font-family:&quot;LMU Medad&quot;" lang="AR-SA"><span dir="LTR"></span> </span></strong><strong><span dir="RTL" style="font-family:&quot;LMU Medad&quot;" lang="AR-SA">در مقابل فشار ، برش ، اهرم و دستکاری قفل از سطح ایمنی بسیار بالایی برخوردار بوده و امنیت بسیار بیشتری از درب های معمولی حتی با نرده های حفاظتی دارند که اشاره به این مطلب ضروری میباشد که باید درب مورد استفاده قرار گرفته از استانداردهای این محصول بر خوردار بوده و از درب های متفرقه با ابزار یراق معمولی نباشد و در همه جهات دارای استاندارد باشد که در ادامه اشارات و راهنمایی هایی در خصوص خرید این محصول و مد نظر قرار دادن چند نکته اساسی در هنگام انتخاب آن کرده ایم.متاسفانه مرجع دقیق و کاملی در مورد درب های ضد سرقت و اشنایی آن در دسترس عموم نیست و متاسفانه اندک شرکت هایی از این نا آگاهی مردم سو استفاده کرده و درب های در شکل و شمایل درب های ضد سرقت را به عنوان </span></strong><span dir="RTL"><a href="http://sepahandarb.com/"><em><span style="font-family:&quot;LMU Medad&quot;" lang="AR-SA">درب ضد سرقت</span></em></a></span><strong><span dir="RTL" style="font-family:&quot;LMU Medad&quot;" lang="AR-SA">به فروش میرسانند که از چند و یا حتی هیچکدام از استاندارد های این گونه </span></strong><span dir="RTL" lang="AR-SA">درب</span><span dir="LTR"></span><strong><span style="mso-bidi-font-family:&quot;LMU Medad&quot;" lang="AR-SA"><span dir="LTR"></span> </span></strong><strong><span dir="RTL" style="font-family:&quot;LMU Medad&quot;" lang="AR-SA">ها بر خوردار نبوده و دارای ایمنی معمولی در حد</span></strong><span dir="LTR"></span><strong><span style="mso-bidi-font-family:&quot;LMU Medad&quot;"><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></strong><span dir="RTL" style="font-family:&quot;LMU Medad&quot;" lang="AR-SA">درب</span><span dir="LTR"></span><strong><span style="mso-bidi-font-family:&quot;LMU Medad&quot;" lang="AR-SA"><span dir="LTR"></span> </span></strong><strong><span dir="RTL" style="font-family:&quot;LMU Medad&quot;" lang="AR-SA">های معمول و</span></strong><span dir="LTR"></span><strong><span style="mso-bidi-font-family:&quot;LMU Medad&quot;"><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></strong><a href="http://sepahandarb.com"><span dir="RTL" style="font-family:&quot;LMU Medad&quot;" lang="AR-SA">ضد سرقت</span></a><span dir="LTR"></span><strong><span style="mso-bidi-font-family:&quot;LMU Medad&quot;"><span dir="LTR"></span> </span></strong><strong><span dir="RTL" style="font-family:&quot;LMU Medad&quot;" lang="AR-SA">میباشند به طور مثال در میان دو رویه درب هیچ گونه ورق و سازه فلزی به کار نرفته باشد که با چشم و نداشتن آگاهی در این خصوص فهمیدن آن بسیار مشکل میباشد.در این مقاله سعی شده است تا حدودی به این مسئله پرداخته و آشنایی و نکات لازم را در خصوص این گونه</span></strong><span dir="LTR"></span><strong><span style="mso-bidi-font-family:&quot;LMU Medad&quot;"><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></strong><span dir="RTL" style="font-family:&quot;LMU Medad&quot;" lang="AR-SA">درب ها</span><span dir="LTR"></span><strong><span style="mso-bidi-font-family:&quot;LMU Medad&quot;" lang="AR-SA"><span dir="LTR"></span> </span></strong><strong><span dir="RTL" style="font-family:&quot;LMU Medad&quot;" lang="AR-SA">در حد قابل قبولی ارائه کنیم. با نصب اینگونه از درب ها دیگر با خیالی آسوده و آرامش خیال بیشتری از منزل خارج شده و درب منزل خود را قفل نمایید</span></strong><span dir="LTR"></span><strong><span style="mso-bidi-font-family:&quot;LMU Medad&quot;"><span dir="LTR"></span>. </span></strong><strong><span dir="RTL" style="font-family:&quot;LMU Medad&quot;" lang="AR-SA">همواره مسئله حفاظت از منازل با صرف هزینه کم یکی از دغدغه های افراد به شمار میرود که وجوددرب های ضد سرقت تولید داخل تا حدود بسیار زیادی از این نگرانی کاسته و بازار بسیار خوبی درکشور ایران را به خود اختصاص داده است. و باعث کاهش سرقت از منازل شده است که البته توجه به این نکته بسیار حائز اهمیت است که نوع انتخاب و سفارش</span></strong><span dir="LTR"></span><strong><span style="mso-bidi-font-family:&quot;LMU Medad&quot;"><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></strong><a href="http://sepahandarb.com"><span dir="RTL" style="font-family:&quot;LMU Medad&quot;" lang="AR-SA">در ضد سرقت</span></a><span dir="LTR"></span><strong><span style="mso-bidi-font-family:&quot;LMU Medad&quot;"><span dir="LTR"></span> </span></strong><strong><span dir="RTL" style="font-family:&quot;LMU Medad&quot;" lang="AR-SA">با محل مورد استفاده ی آن رابطه ی مستقیم دارد به طور مثال درب های مورد استفاده در ویلا کارخانجات و ادارات باید به مراتب دارای امنیت و مقاومت بیشتری نسبت به درب منازل باشد و از ورق فولادی ضخیمتری نسبت به درب منازل استفاده میشود و همچنین باید از سیستم های حفاظتی بیشتری بهرمند شوند و همچنین ساختار درب ها برای مکان های مختلف متفاوت میباشد و متناسب با محل مورد نظر از عایق صوتی ، عایق رطوبت ، عایق حرارت و برودت ، ضد اسید و سایر عایق ها استفاده میشود</span></strong></p><p align="center"><img src="http://chatsoheil.ir/uploads/1521325297711.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><strong><span dir="RTL" style="font-family:&quot;LMU Medad&quot;" lang="AR-SA"></span></strong><span style="mso-bidi-font-family:&quot;LMU Medad&quot;"></span></p> <p><b><span dir="RTL" style="font-family:&quot;LMU Medad&quot;" lang="AR-SA">مجموعه سپاهان درب از سال 88 فعالیت خود را در صنعت تولید درب ضد سرقت در كشور آغاز كرده و در این راستا توانسته جایگاه خوبی در بین تولید كنندگان ضد سرقت برای خود ایجاد كند به طوری كه فروش درب این مجموعه در سال از 50 هزار لنگه در سال 92 فراتر رفته و می توان گفت ضمن تامین بازار كشور و خدمات مناسب در زمینه تولید و فروش درب ضد سرقت آماده صادرات به كشور های همسایه را دارا می باشد از جمله خود كشور تركیه </span></b><span dir="RTL" style="font-family:&quot;LMU Medad&quot;" lang="AR-SA">كه </span><span dir="RTL"><a href="http://sepahandarb.com"><span style="font-family:&quot;LMU Medad&quot;" lang="AR-SA">درب ضد سرقت ترك</span></a></span><span dir="RTL" style="font-family:&quot;LMU Medad&quot;" lang="AR-SA"> ان بین مشتریان محبوب است</span><span style="mso-bidi-font-family:&quot;LMU Medad&quot;"></span></p> <p class="MsoNormal"><span dir="RTL" style="font-family:&quot;LMU Medad&quot;" lang="AR-SA">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="mso-bidi-font-family:&quot;LMU Medad&quot;">&nbsp;</span></p> text/html 2017-01-23T09:27:41+01:00 asheghemaghror.mihanblog.com . . عکس های عاشقانه دختر و پسر در حال بوسیدن http://asheghemaghror.mihanblog.com/post/22 <table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="center"> <tbody align="center"><tr> <td width="60" valign="top"><br></td> <td valign="top"> <div class="theme-designer-com_post-title">عکس های عاشقانه دختر و پسر در حال بوسیدن</div> <div class="theme-designer-com_post2"><div class="irc_mimg irc_hic i_uecukxJnoc-lvVgf-rIiHk" style=""><a target="_blank" class="irc_mil i3597 i_uecukxJnoc-zixyDjKkw5M" rel="noopener" data-noload="" tabindex="0" data-ved="0ahUKEwix5sD1-dfRAhUML8AKHYjLDnAQjRwIBw" href="https://www.google.co.uk/url?sa=i&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;source=images&amp;cd=&amp;ved=0ahUKEwix5sD1-dfRAhUML8AKHYjLDnAQjRwIBw&amp;url=http%3A%2F%2Fpicture.arameshpoem.com%2F%25D8%25B9%25DA%25A9%25D8%25B3-%25D8%25A8%25D9%2588%25D8%25B3%25DB%258C%25D8%25AF%25D9%2586-%25D8%25B9%25D8%25A7%25D8%25B4%25D9%2582%25D8%25A7%25D9%2586%25D9%2587-%25D8%25B2%25D9%2586-%25D9%2588-%25D9%2585%25D8%25B1%25D8%25AF-2017-5%2F&amp;psig=AFQjCNFktNAseNFlqQYTkmr2FjIeuMre2g&amp;ust=1485250088746891"><img class="irc_mi i_uecukxJnoc-pQOPx8XEepE" alt="Image result for ‫عکس های عاشقانه دختر و پسر در حال بوسیدن‬‎" style="margin-top: 15px;" src="http://dl.arameshpoem.com/wp-contetn/uploads/20161105/20178012428229514440.jpg" height="382" width="478"></a></div></div> </td> </tr> </tbody></table> <div class="theme-designer-com-post-text" align="center"><br></div> <div class="theme-designer-com_width100-darsad" style="margin:4px 0px 0px 0px;" align="center"> <div class="post-abi-icon2" align="center">عکس دختر و پسر در استخر , عکس دختر و پسر برهنه , عکس دختر و پسر در حال عشق بازی , عکس دختر و پسر روی هم خوابیده , عکس دختر و پسر در تخت خواب , عکس لب خوردن دختر و پسر , عکس بوسه روی تخت خواب , عکس لب خوردن عاشقانه , </div> </div> text/html 2017-01-23T09:26:51+01:00 asheghemaghror.mihanblog.com . . عکس های عاشقانه دختر و پسر همراه با متن http://asheghemaghror.mihanblog.com/post/21 <table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="center"> <tbody><tr> <td width="60" valign="top"><br></td> <td valign="top"> <div class="theme-designer-com_post-title" align="center">عکس های عاشقانه دختر و پسر همراه با متن</div> <div class="theme-designer-com_post2"><br></div> </td> </tr> </tbody></table> <div class="theme-designer-com-post-text" align="center"><p><img src="http://chatsoheil.ir/uploads/1480730011761.jpg" alt="" height="399" width="600"></p></div> <div class="post-abi-icon2" align="center">عکس همراه با متن های زیبا , عکس همراه با متن های توپ , عکس با متن قشنگ , عکس با متن خنده دار , عکس با متن فلسفی , عکس متنی عاشقانه , عکس با متن غمگین , عکس همراه با جملات زیبا , </div> text/html 2017-01-23T09:26:22+01:00 asheghemaghror.mihanblog.com . . عکس عاشقانه دختر و پسر برای موبایل http://asheghemaghror.mihanblog.com/post/20 <div class="theme-designer-com_post-title" align="center">عکس عاشقانه دختر و پسر برای موبایل</div> <div class="theme-designer-com_post2" align="center"><br></div> <div class="theme-designer-com-post-text" align="center"><p><img src="http://chatsoheil.ir/uploads/148073019581.jpg" alt="" height="299" width="450"></p></div> <div class="post-abi-icon2" align="center">عکس عاشقانه دختر و پسر با متن , عکس های دختر و پسر برهنه , عکس های عاشقانه دختر و پسر در حال بوسیدن , عکس های عاشقانه دختر و پسر همراه با متن , عکس عاشقانه دختر و پسر در آغوش هم , عکس دختر پسر تو بغل هم , عکس دختر و پسر در تخت , عکس دختر و پسر ایرانی , </div> text/html 2017-01-23T09:25:50+01:00 asheghemaghror.mihanblog.com . . عکس عاشقانه دختر و پسر در آغوش هم http://asheghemaghror.mihanblog.com/post/19 <div class="theme-designer-com_post-title" align="center">عکس عاشقانه دختر و پسر در آغوش هم</div> <div class="theme-designer-com_post2" align="center"><br></div> <div class="theme-designer-com-post-text" align="center"><p><img src="http://chatsoheil.ir/uploads/1480730455161.jpg" alt="" height="500" width="500"></p></div> <div class="theme-designer-com_width100-darsad" style="margin:4px 0px 0px 0px;" align="center"> <div class="post-abi-icon2">عکس هم آغوشی زن وشوهر , عکس عاشقانه دختر و پسر تو بغل هم , عکس زن و شوهر در بغل هم , عکس هم آغوشی زن و مرد , عکس دختر و پسر در حال بوسیدن , عکس هم آغوشی خفن , عکس آغوش و لب , عکس آغوش گرفتن , </div> </div> text/html 2017-01-23T09:25:01+01:00 asheghemaghror.mihanblog.com . . عکسهای عاشقانه بوسیدن http://asheghemaghror.mihanblog.com/post/18 <table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="center"> <tbody><tr> <td width="60" valign="top"><br></td> <td valign="top"> <div class="theme-designer-com_post-title" align="center">عکسهای عاشقانه بوسیدن</div> <div class="theme-designer-com_post2"><br></div> </td> </tr> </tbody></table> <div class="theme-designer-com-post-text" align="center"><p><img src="http://chatsoheil.ir/uploads/1480730876651.jpg" alt="" height="500" width="367"></p></div> <div class="post-abi-icon2" align="center">عکس بوسه لب به لب , عکس بغل کردنهای عاشقانه , عکس عاشقانه بوسه و بغل , عکس بوسه فرانسوی , عکس بوسه های داغ , بوسه های عاشقانه متحرک , عکس لب خوردن عاشقانه , عکس بوسه متحرک , </div> text/html 2017-01-23T09:24:28+01:00 asheghemaghror.mihanblog.com . . عکس های رمانتیک http://asheghemaghror.mihanblog.com/post/17 <table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="center"> <tbody align="center"><tr> <td width="60" valign="top"><br></td> <td valign="top"> <div class="theme-designer-com_post-title">عکس های رمانتیک</div> <div class="theme-designer-com_post2"><br></div> </td> </tr> </tbody></table> <div class="theme-designer-com-post-text" align="center"><p><img src="http://chatsoheil.ir/uploads/1480731394561.jpg" alt="" height="312" width="500"></p></div> <div class="post-abi-icon2" align="center">&nbsp;عکسهای عاشقانه خفن , عکس های عاشقانه دختر و پسر , عکس عاشقانه بوسه , عکسهای عاشقانه دو نفره , عکس های عاشقانه زیبا , عکسهای عاشقانه جدید , عکس عاشقانه متن دار , عکس عاشقانه غمگین , </div> text/html 2017-01-23T09:22:37+01:00 asheghemaghror.mihanblog.com . . بهترین عکس های جذاب و خفن عاشقانه http://asheghemaghror.mihanblog.com/post/16 <div class="theme-designer-com_post-title" align="center">بهترین عکس های جذاب و خفن عاشقانه</div> <div class="theme-designer-com_post2" align="center"><br></div> <div class="theme-designer-com-post-text" align="center"><p><img src="http://chatsoheil.ir/uploads/1480731708071.jpg" alt="" height="359" width="480"></p></div> <div class="post-abi-icon2" align="center">عکسهای عاشقانه جدید , تصاویر عاشقانه دختر و پسر , عکسهای عاشقانه لب دادن , تصاویر عاشقانه بوسه , تصاویر عاشقانه غمگین , عکسهای عاشقانه خفن , تصاویر عاشقانه زیبا , عکس های عاشقانه خفن دختر پسر , </div> text/html 2017-01-23T09:20:05+01:00 asheghemaghror.mihanblog.com . . عکس عاشقانه خفن خارجی http://asheghemaghror.mihanblog.com/post/15 <table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="justify"> <tbody align="center"><tr> <td width="60" valign="top"><br></td> <td valign="top"> <div class="theme-designer-com_post-title">عکس عاشقانه خفن خارجی</div> <div class="theme-designer-com_post2"><br></div> </td> </tr> </tbody></table> <div class="theme-designer-com-post-text" align="center"><p><img src="http://chatsoheil.ir/uploads/1480732066241.jpg" alt="" height="440" width="550"></p></div> <div class="post-abi-icon2" align="center">عکس عاشقانه خارجی بدون سانسور , عکس خارجی صحنه دار , عکس عاشقانه خفن دونفره , عکس های خارجی زن , عکس خارجی بالای 18 , عکسهای خارجی باحال , عکس های خفن عاشقانه لب , عکسهای عاشقانه خفن جدید , </div> text/html 2017-01-23T09:18:07+01:00 asheghemaghror.mihanblog.com . . عکس عاشقانه ها http://asheghemaghror.mihanblog.com/post/14 <table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="center"> <tbody><tr> <td width="60" valign="top"><br></td> <td valign="top"> <div class="theme-designer-com_post-title" align="center">عکس عاشقانه ها</div> <div class="theme-designer-com_post2"><br></div> </td> </tr> </tbody></table> <div class="theme-designer-com-post-text" align="center"><p><img src="http://chatsoheil.ir/uploads/148073232671.jpg" alt="" height="439" width="450"></p></div> <div class="theme-designer-com_width100-darsad" style="margin:4px 0px 0px 0px;" align="center"> <div class="post-abi-icon2">&nbsp;تصاویر عاشقانه دختر و پسر , تصاویر عاشقانه بوسه , عکسهای عاشقانه خفن , تصاویر عاشقانه جدید , تصاویر عاشقانه غمگین , دانلود عکس های عاشقانه بدون سانسور , تصاویر عاشقانه زیبا , عکس عاشقانه متن دار , </div> </div> text/html 2017-01-23T09:17:24+01:00 asheghemaghror.mihanblog.com . . عکس های عاشقانه جدید و فانتزی رمانتیک http://asheghemaghror.mihanblog.com/post/13 <table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="center"> <tbody><tr> <td width="60" valign="top"><br></td> <td valign="top"> <div class="theme-designer-com_post-title" align="center">عکس های عاشقانه جدید و فانتزی رمانتیک</div> <div class="theme-designer-com_post2"><br></div> </td> </tr> </tbody></table> <div class="theme-designer-com-post-text" align="center"><p><img src="http://chatsoheil.ir/uploads/1480732554371.jpg" alt="" height="353" width="500"></p></div> <div class="theme-designer-com_width100-darsad" style="margin:4px 0px 0px 0px;" align="center"> <div class="post-abi-icon2">عکس های عاشقانه دختر و پسر , عکس عاشقانه بوسه , عکس عاشقانه متن دار , عکسهای عاشقانه خفن , عکسهای عاشقانه جدید , عکس های عاشقانه زیبا , عکسهای عاشقانه دو نفره , عکس عاشقانه غمگین , </div> </div> text/html 2017-01-23T09:16:22+01:00 asheghemaghror.mihanblog.com . . عکس نوشته های عاشقانه با متن های زیبا http://asheghemaghror.mihanblog.com/post/12 <div class="theme-designer-com_post-title" align="center">عکس نوشته های عاشقانه با متن های زیبا</div> <div class="theme-designer-com_post2" align="center"><br></div> <div class="theme-designer-com-post-text" align="center"><p><img src="http://chatsoheil.ir/uploads/1480732804451.jpg" alt="" height="500" width="500"></p></div> <div class="post-abi-icon2" align="center">عکس نوشته های رمانتیک , دانلود عکس نوشته های زیبا , عکس نوشته های دوستت دارم , دانلود عکس نوشته های غمگین , عکس نوشته فلسفی , عکس نوشته های زیبا و مفهومی جدید , عکس نوشته های عاشقانه غمگین , عکس نوشته های دوست داشتن , </div> text/html 2017-01-23T09:15:46+01:00 asheghemaghror.mihanblog.com . . عکس نوشته های دوستت دارم http://asheghemaghror.mihanblog.com/post/11 <table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="center"> <tbody><tr> <td width="60" valign="top"><br></td> <td valign="top"> <div class="theme-designer-com_post-title" align="center">عکس نوشته های دوستت دارم</div> <div class="theme-designer-com_post2"><br></div> </td> </tr> </tbody></table> <div class="theme-designer-com-post-text" align="center"><p><img src="http://chatsoheil.ir/uploads/1480733016171.jpg" alt="" height="375" width="500"></p></div> <div class="post-abi-icon2" align="center">عکس دوست دارم جدید , عکس دوست دارم m , عکس دوست دارم فانتزی , عکس دوستت دارم متحرک , عکس دوستت دارم عزیزم , عکس دوست دارم عشقم , عکس های دوست دارم عشقم , عکس عاشقتم , </div> text/html 2017-01-23T09:15:13+01:00 asheghemaghror.mihanblog.com . . عکس های دوست دارم عشقم http://asheghemaghror.mihanblog.com/post/10 <div class="theme-designer-com_post-title" align="center">عکس های دوست دارم عشقم</div> <div class="theme-designer-com_post2" align="center"><br></div> <div class="theme-designer-com-post-text" align="center"><p><img src="http://chatsoheil.ir/uploads/1480733329631.jpg" alt="" height="350" width="585"></p></div> <div class="post-abi-icon2" align="center">عکس نوشته دوست دارم عشقم , عکس دوست دارم جدید , عکس دوستت دارم عزیزم , عکس عاشقتم , عکس دوست دارم m , عکس دوست دارم فانتزی , عکس دوستت دارم متحرک , عکس دوست دارم عشقم , </div> text/html 2017-01-23T09:14:41+01:00 asheghemaghror.mihanblog.com . . عکسهای عاشقانه برای پروفایل http://asheghemaghror.mihanblog.com/post/9 <table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="center"> <tbody><tr> <td width="60" valign="top"><br></td> <td valign="top"> <div class="theme-designer-com_post-title" align="center">عکسهای عاشقانه برای پروفایل</div> <div class="theme-designer-com_post2"><br></div> </td> </tr> </tbody></table> <div class="theme-designer-com-post-text" align="center"><p><img src="http://chatsoheil.ir/uploads/1480733657081.jpg" alt="" height="375" width="600"></p></div> <div class="theme-designer-com_width100-darsad" style="margin:4px 0px 0px 0px;" align="center"> <div class="post-abi-icon2">عکس پروفایل جدید دخترونه , عکس پروفایل عاشقانه دونفره , عکس پروفایل غمگین , عکس پروفایل واتساپ , عکس پروفایل عروسکی , عکس پروفایل فانتزی , عکس پروفایل جالب , عکس نوشته پروفایل , </div> </div>